ביכורי זמרה ד'

1. אילן במה אברכך

חובר בבר מצוה של נכדו מוהר"ר בצלאל יאיר שליט"א – אדר תשנ"ג (הותאם על המילים ע"י הרה"ח אברהם בקנרוט הי"ו).

2. ניגון דביקות

להרה"ח קופמן (יידל) אידלסון הי"ד. הושר ע"י רבינו ה"אמרי שאול" זי"ע והעיר שחובר ע"י הנ"ל (ע"פ הרה"ח ר' בן ציון שנקר ז"ל).

3. בורא עולם בקנין השלם זה הבנין

חובר לרגל שמחת האירוסין לנכדתו הראשונה עם הרה"צ מאופלא שליט"א הושר בימים הנוראים תשנ"ו

4. אמר ה' ליעקב

חובר למארש "ויאתיו כל לעבדיך" עוד בחיי אביו רבינו ה"דברי ישראל" זי"ע.

5. מארש אין קצבה

6. ניגון סלח נא

חובר לימים הנוראים תשנ"ו בשנה הראשונה למשכנו בבני ברק.

7. הוא יפתח לבנו בתורתו

להמחבר כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א חובר לחג השבועות תשע"ה.

8. ניגון אתקינו סעודתא

מתוך "תוי וילנא". היה מושר תדיר ע"י הרה"ח אברהם מרקוס ז"ל משב"ק רבינו ה"אמרי שאול" זי"ע, (הותאם לזמירות הנ"ל ע"י הרה"ח בן ציון שנקר ז"ל).

9. ניגון ואלס הללוי'ה

10. ריקוד

מקורו מהרה"ח דוד פרקוביץ ז"ל. היה נפוץ מאוד אצל בני ירושלים, ומשם התפשט לכל תפוצות ישראל.

album-art

בביצוע מקהלת חסידי מודז'יץ
Top