אנא עבדא דקודשא בריך הוא

ברכת יוצר אור היא הברכה הראשונה בסדר קריאת שמע בשחרית, ונקראת כך משום שהיא נפתחת במשפט "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, יוצר אור ובורא

קרא עוד »

כולם אהובים

פסוקי דזמרה אלו הפרקים שאנו אומרים בכל יום בתפילת שחרית שפותחים בברכת ברוך שאמר והיה העולם ומסתיימים בברכת ישתבח שמך לעד מלכנו וכו מלך יחיד

קרא עוד »

את השם הנכבד לברך ולהודות

מה ידידות מנוחתך את שבת המלכה המחבר מנחם והסימן מתחיל מהחרוז השני מערב נחלת חפציך מעין, ונדפס לראשונה בספר שירים וזמירות ותשבחות קושטא שנת ש"ה.

קרא עוד »

השבת

יום השבת יום המנוחה להתענג בתענוגים ברבורים שליו ודגים, להתענג במאכלי שבת ולזמר זמירות לא-ל חי, בזמירות ליל שבת נהגו בקהילות אשכנז לזמר כל  מקדש

קרא עוד »

יום ליבשה

חג שביעי של פסח שבו נבקע הים נהגו עם ישראל בליל שביעי של פסח לזמר שירות ותשבחות ובחצות ליל לומר שירת הים פסוק בפסוק, בתל

קרא עוד »

הגיבור בכבוד שמך ב

חג שביעי של פסח שבו נבקע הים נהגו עם ישראל בליל שביעי של פסח לזמר שירות ותשבחות ובחצות ליל לומר שירת הים פסוק בפסוק, בתל

קרא עוד »

הגיבור בכבוד שמך א'

כתב בספר 'כל בו' על המנהג העתיק שביו"ט מתחיל החזן מהא-ל בתעצומות עוזך, וכתב שזה כנגד הימים טובים, הא-ל בתעצומות עוזך כנגד מתן תורה שהתורה

קרא עוד »

הזמן המסוגל

מובא בספר 'הזוהר' הקדוש שמי שאוכל שלוש סעודות בשבת קודש, הקדוש ברוך הוא שמח בו ומעניק לו ברכה גדולה לכל ימות השבוע, ולעומת זאת מי

קרא עוד »

"הסעודה השלישית"

"רעוא דרעוין" זה הכינוי לסעודה השלישית של שבת קודש, מקור הדין לאכילת שלש סעודות בשבת היא מהפסוק במקרא ויאמר משה איכלוהו היום כי שבת היום

קרא עוד »

שימו לב אל הנשמה

כתב השל"ה הקדוש על הפיוט אודה לא-ל לבב חוקר מתפילה קודם התפילה אשר חברו רבי שמעיהו מגדולי הספרדים, והירא את דבר ה' ירגיל עצמו לאמרה

קרא עוד »

בואי כלה בואי כלה

הגמ' במסכת בבא קמא דל ל"ב ע"ב אומרת "רבי חנינא היה מתעטף ועומד בערב שבת והיה אומר: 'בואו ונצא לקראת שבת המלכה', ורבי ינאי היה

קרא עוד »

אדון עולם אשר מלך

הפיוט אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא הוא פיוט המופיע בסידורים בטרם תפילת שחרית. המחבר אינו ידוע. חלק מהאחרונים ייחסוהו לרב שרירא גאון,

קרא עוד »

סעודת דוד מלכא משיחא

הגמ' במסכת שבת אומרת ואמר רבי חנינא לעולם יסדר אדם שולחנו במוצאי שבת אף על פי שאין צריך אלא לכזית, ומבאר שם רש"י שבמוצאי שבת

קרא עוד »

ימי הלל והודיה

ימי החנוכה נקבעו להלל והודיה והם מהימים אשר חכמים תיקנו לנו לומר הלל השלם, והם בג' הרגלים ובימי חול המועד סוכות שמיני עצרת ובימי החנוכה,

קרא עוד »

השבת וכנסת ישראל

בכל בתי ישראל שרים בליל שבת את הפיוט אשת חיל המובא במשלי (לא י-כא) רש"י במשלי מבאר שהפרשה היא משל על התורה, בספרי קבלה מובא

קרא עוד »

שלום עליכם מלאכי השרת

הגמ' במסכת שבת אומרת "שני מלאכי השרת מלוין לו לאדם בערב שבת מבית הכנסת לביתו, אחד טוב ואחד רע, וכשבא לביתו ומצא נר דלוק ושולחן

קרא עוד »

הנדר והפרתו

פרשת מטות פרשת מטות היא הפרשת התשיעית מספר במדבר והיא פותחת בפרשת נדרים, פרשה העוסקת בדיני נדרים והפרתם, אדם לעצמו, בעל לאשתו, ואב לביתו, וכן

קרא עוד »

רדיפה אחר הכבוד

פרשת בלק פרשת בלק היא הפרשה השביעית מספר במדבר הפרשה פותחת כאשר בלק בן ציפור מלך מואב היה מודאג מבואם של בני ישראל לתחום ארצו

קרא עוד »
Top